Tο παρόν συμφωνητικό περιγράφει την εγγύηση διαθεσιμότητας του δικτύου των υπηρεσιών της FRIKTORIA.com Η εγγύηση ισχύει για οποιονδήποτε πελάτη της FRIKTORIA.com χωρίς οικονομική εκκρεμότητα την περίοδο διακοπής της διαθεσιμότητας του δικτύου.

Sevice Level Agreement (SLA)

Μορφή και διαδικασία εφαρμογής της εγγύησης

Η FRIKTORIA.com έχει ως κύριο στόχο να παρέχει το περιεχόμενο του φιλοξενούμενου ιστοχώρου διαθέσιμο (uptime) για πρόσβαση από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, κάθε στιγμή. Ο χρόνος διακοπής της υπηρεσίας ορίζεται ως απώλεια όλων των πακέτων από την FRIKTORIA.com προς τους παροχείς του δικτύου κορμού.

Ο στόχος της FRIKTORIA.com είναι να κρατήσει τη μέση απώλεια πακέτων σε διάρκεια 0,1% ή λιγότερο, κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα, όπως μετριέται από την FRIKTORIA.com. Ο χρόνος διακοπής μετριέται μετά από την κοινοποίηση από τον πελάτη της μη λειτουργίας, online, μέσω του συστήματος ticketing της FRIKTORIA.com, στην διεύθυνση https://my.friktoria.com/. Εάν είναι αδύνατη η πρόσβαση στο ticketing system, τότε η κλήση πρέπει να γίνει τηλεφωνικά προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης της FRIKTORIA.com. Οι διαχειριστές της FRIKTORIA.com θα καθορίσουν το τέλος του χρόνου διακοπής. Εάν η μέση απώλεια πακέτων υπερβεί το 1%, η FRIKTORIA.com θα παρέχει πίστωση στον πελάτη σε μορφή χρόνου συνδρομής της υπηρεσίας, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες.

Πιστώσεις

1. Shared και Resellers Hosting Σε περίπτωση που :

 • ο Webserver, ο Database Server, ο Τεχνολογικός Εξοπλισμός ή οι Υποδομές του Data Center που φιλοξενείται το site σας είναι διαθέσιμα λιγότερο από 99.0% στο διάστημα ενός ημερολογιακό μήνα, ή
 • αν η παροχή δικτύου στο Data Center που φιλοξενείται το site σας είναι διαθέσιμη λιγότερο από 100%, η FRIKTORIA.com θα πιστώσει το πακέτο hosting σας με δωρεάν χρόνο φιλοξενίας ως εξής :
Μηνιαία λειτουργία Πίστωση
99.0% - 97.0% 30%
96.9% και κάτω 60%

2. Dedicated Servers Για τους Dedicated Servers που παρέχεται εγγύηση, σε περίπτωση που :

 • ο Τεχνολογικός Εξοπλισμός ή οι Υποδομές του Data Center που φιλοξενείται ο server σας είναι διαθέσιμα λιγότερο από 99.0% στο διάστημα ενός μήνα, ή
 • αν η παροχή δικτύου στο Data Center που φιλοξενείται ο server σας είναι διαθέσιμη λιγότερο από 99%, η FRIKTORIA.com θα σας παρέχει αναδρομική πίστωση και ισοδύναμη με τη διαφορά μεταξύ του εγγυημένου επιπέδου διαθεσιμότητας των υπηρεσιών του πελάτη κατά τη διάρκεια του μήνα και του υπολογισμένου επιπέδου διαθεσιμότητας των υπηρεσιών του πελάτη, που πολλαπλασιάζεται με τις πραγματικές δαπάνες που υφίστανται από τον πελάτη για τις υπηρεσίες κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου του μήνα. Οι πιστώσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, μετρώντας 24-ώρες τη ημέρα και 732-ώρες τόν μήνα σε έναν ημερολογιακό μήνα, με τη μέγιστη πίστωση να μην υπερβαίνει το πενήντα 50% της μηνιαίας χρέωσης υπηρεσιών για τον εν λόγο μήνα.
Λεπτά εκτός λειτουργίας Πίστωση
1-4 60 λεπτά διαστήματα 10%
5+ 60 λεπτά διαστήματα 50%

Η πίστωση εφαρμόζεται σε 60 ημέρες από την ημέρα κατάθεσης του αιτήματος. Η πίστωση αυτής της μορφής είναι η αποκλειστική αποζημείωση σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας.

Περιορισμοί

Ο Πελάτης δεν θα λάβει οποιαδήποτε πίστωση για οποιαδήποτε αποτυχία, δυσλειτουργία ή μη διαθεσιμότητα του ιστοχώρου του που προκαλείτε ή συνδέεται με :

 • περιστάσεις πέρα από τον λογικό έλεγχο της FRIKTORIA.com συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, δραστηριότητες κυβερνητικές, πόλεμος, εξεγέρσεις, δολιοφθορές, ένοπλης σύγκρουσης, αποκλεισμού, πυρκαγιάς, πλημμύρας, απεργίας ή άλλης διαταραχής εργασίας, της διακοπής ή της καθυστέρησης στη μεταφορά, απρόσιτη ή διακοπή ή καθυστέρηση στις τηλεπικοινωνίες ή τις υπηρεσίες τρίτων, επιθέσεις χάκερ ή ιών, αποτυχία του λογισμικού τρίτων (συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό του λογισμικού ecommerce, πύλων πληρωμής, συνομιλίας, στατιστικών ή ελεύθερων scripts) ή ανικανότητα να ληφθούν οι πρώτες ύλες, οι προμήθειες, ή η ενέργεια που απαιτείται για τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού για την παροχή αυτού του SLA.
 • Προγραμματισμένης ή επείγουσας συντήρησης και βελτίωσης του τεχνολογικού εξοπλισμού της εταιρίας
 • Θέματα με τον DNS, FTP, POP, IMAP ή SMTP πρόσβαση πελατών
 • Ψεύτικες αναφορές για μη λειτουργία συστημάτων της FRIKTORIA.com.
 • Πράξεις ή παραλείψεις του πελάτη (ή πράξεις ή παραλείψεις άλλες που δεσμεύονται ή που εγκρίνονται από τον πελάτη), συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, συνήθειας ή της κωδικοποίησης (π.χ., CGI, Perl, HTML, ASP, κ.λπ...), οποιασδήποτε αμέλειας, σκόπιμης κακής μεταχείρισης, ή χρήσης των υπηρεσιών με παραβίαση των όρων της FRIKTORIA.com και των διατάξεων της αποδεκτής πολιτικής χρήσης.
 • Παράδοση ή μετάδοση Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή webmail
 • Διακοπές λειτουργίας αλλού στο διαδίκτυο που εμποδίζουν την πρόσβαση στον Πελάτη. Η FRIKTORIA.com δεν είναι αρμόδια για τους browsers ή τους DNS οι οποίοι μπορούν να κάνουν αδύνατη την εμφάνιση της υπηρεσίας στον Πελάτη. Επίσης η FRIKTORIA.com δεν είναι αρμόδια για προβλήματα που προκύπτουν εξαιτίας της ποιότητας πρόσβασης στο internet από τον παροχέα που έχει επιλέξει ο Πελάτης. Η FRIKTORIA.com θα εγγυηθεί μόνο εκείνες τις περιοχές που είναι υπό έλεγχο της, δηλαδή : τους servers, τους δρομολογητές των servers και την σύνδεση αυτών με το Διαδίκτυο.

Εγγύηση αντικατάστασης υλικού σε 120 λεπτά (για τους servers που παρέχεται SLA) Η FRIKTORIA.com εγγυάται τη λειτουργία όλων των ενοικιαζόμενων/αγορασμένων τμημάτων υλικού και θα αντικαταστήσει οποιοδήποτε αποτυχημένο συστατικό χωρίς κάποια οικονομική επιβάρυνση για τον πελάτη. Η αντικατάσταση του υλικού θα αρχίσει μόλις προσδιορίσει η FRIKTORIA.com την αιτία του προβλήματος. Η αντικατάσταση του υλικού είναι εγγυημένη για να είναι πλήρης μέσα σε 120 λεπτά από τον προσδιορισμό του προβλήματος. Σε περίπτωση που παίρνει περισσότερο από 120 λεπτά για να αντικατασταθεί το ελαττωματικό υλικό, η FRIKTORIA.com θα επιστρέψει στον πελάτη την αμοιβή μιας ημέρας ανά ώρα που δεν λειτουργεί το σύστημα (μέχρι 50% της μηνιαίας αμοιβής πρόσβασης του πελάτη). Αυτή η εγγύηση αποκλείει το χρόνο που απαιτείται για να επανοικοδομηθεί οποιαδήποτε σειρά RAID.

Ορισμοί αμοιβών πρόσβασης

Η αμοιβή πρόσβασης για τους πελάτες με πακέτα Shared Hosting είναι το μηνιαίο τέλος βασικής πρόσβασης που καταβάλλεται από τον πελάτη για το πακέτο, στο όριο μεταφοράς δεδομένων που επιτρέπεται κάθε μήνα, χωρίς πρόσθετη δαπάνη, αποκλείοντας τις αμοιβές οργάνωσης, για πρόσθετες υπηρεσίες, για τον server ή άλλους τύπους επιλογών, όπως πρόσθετες διευθύνσεις IP, ωριαίες δαπάνες υποστήριξης, κλπ.

Για τους πελάτες dedicated/colocation/managed η αμοιβή διαθεσιμότητας αποτελείται από το μηνιαίο βασικό τέλος που καταβάλλεται από τον πελάτη για τα τυποποιημένα πακέτα της FRIKTORIA.com, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του κεντρικού υπολογιστή, τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας στην έκταση που παρέχεται στον πελάτη χωρίς πρόσθετη δαπάνη, και μέχρι το ποσό μεταφοράς στοιχείων που επιτρέπεται κάθε μήνα χωρίς πρόσθετη δαπάνη. Η αμοιβή πρόσβασης για λόγους πίστωσης SLA αποκλείει όλες τις άλλες αμοιβές που θα πρέπει να χρεωθούν στον πελάτη, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των δαπανών σχετικά με τις διαχειριστικές υπηρεσίες, την επαυξητική χρήση εύρους ζώνης και τις αμοιβές για την ηλεκτρική ενέργεια, τις πρόσθετες διευθύνσεις IP, τη RAM, ή τους σκληρούς δίσκους πέρα από αυτά που είναι διαθέσιμα χωρίς πρόσθετη δαπάνη κάτω από τα τυποποιημένα ποσοστά της FRIKTORIAcom.